AMG traži od direktorke Poreske uprave Dragane Marković da obavesti javnost koja su to naša dugovanja i koliko iznose

Povodom skandalozne izjave direktorke Poreske uprave Dragane Marković date Udruženju novinara Srbije da je „Kuriru izdato neko poresko rešenje, te da Kurir zna da ima poresku obavezu“, ističemo da je Kurir štampano izdanje, to jest dnevne novine koje izdaje „Adrija medija grupa d.o.o.“ (AMG) i kao takav i ne može imati bilo kakvu poresku obavezu niti mu ista može biti utvrđena, već se ta obaveza može utvrditi jedino njegovom izdavaču AMG, što nikada nije učinjeno.

Pozivamo Poresku upravu i direktorku da odmah obaveste javnost Srbije da li AMG ima neka dugovanja na ime poreza i kolika su ta dugovanja.

Podsećamo da je poreska kontrola AMG otpočela 30. 11. 2015. i okončana je 5. 2. 2016. godine, s tim što još uvek nije donet zapisnik o izvršenoj kontroli, što je u smislu člana 128 stav III Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Poreska uprava bila dužna da učini (dostavi zapisnik) u roku od pet dana od dana završetka kontrole. Poreska uprava je takođe bila dužna da u roku od 60 dana donese i rešenje o eventualno utvrđenim nepravilnostima i neplaćenom porezu u smislu člana 129 stav II Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ali to nije učinila.

Dana 8. i 9. 6. 2017. godine Poreska uprava je izdala uverenja u kojima je navedeno da „Adrija medija grupa d.o.o.“ nema dospelih poreskih obaveza te da su sve obaveze prema AMG izmirene.

Poreska uprava je poresku kontrolu nezakonito nastavila tako što je 14. 6. 2017. godine donela protivzakonitu privremenu meru kojom se AMG zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima u okvirnom iznosu od 16 miliona dinara.

Pošto privremena mera od 14. 6. 2017. godine nije ostvarila svoju svrhu da AMG onemogući poslovanje i izdavanje dnevnih novina Kurir, Poreska uprava je dana 6. 7. 2017. donela novu privremenu meru kojom blokira SVE račune AMG u cilju gašenja 57 štampanih i 26 veb izdanja naše grupe.

Nova privremena mera doneta je 6. 7. 2017. bez ikakve kontrole, protivzakonito. Nakon donošenja iste, Poreska uprava protivzakonito donosi novi nalog za terensku kontrolu AMG i isti antidatira na 5. 7. 2017. godine, a uručuje ga tek 10. 7. 2017.

Privremena mera od 6. 7. 2017. je grubo nezakonita iz sledećih razloga:

U privremenoj meri ne navodi se za koji iznos je određena zabrana prenosa novčanih sredstava preko računa AMG, odnosno za koji iznos je u toku postupka kontrole utvrđeno da postoji opasnost da poreski obveznik osujeti ili onemogući naplatu poreza?! Znači, blokirana su novčana sredstva u neograničenom iznosu.

U vezi sa predmetnom poreskom kontrolom već je doneta jedna privremena mera od 14. 6. 2017. na iznos od 16 miliona dinara, koji je blokiran na računima AMG;

Privremena mera je nezakonita jer je doneta u postupku terenske kontrole koja je trajala u periodu od 30. 11. 2015. do 5. 2. 2016. i u kojoj do današnjeg dana nije donet zapisnik o eventualnim nepravilnostima u obračunu i plaćanju poreza niti rešenje o utvrđivanju poreza, sve u smislu citiranih odredbi člana 128 i 129 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Nisu ispunjeni uslovi iz člana 66 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji jer u obrazloženju privremene mere Poreska uprava nije učinila verovatnim da postoji dugovanje bilo kog iznosa poreza, niti da postoji opasnost da će naplatu istog AMG osujetiti, a što su obavezni elementi rešenja u smislu člana 66 stav II navedenog zakona. U obrazloženju rešenja o privremenoj meri ne postoji bilo kakvo objašnjenje zašto je rešenje o privremenoj meri doneto, niti se ijednom rečju pominje privremena mera koja je doneta 14. 6. 2017. u istom postupku kontrole, kojim su blokirana sredstava AMG u iznosu od 16 miliona dinara;

AMG-u je privremenom merom de facto zabranjeno poslovanje, čime je povređeno ustavno pravo na imovinu iz člana 58, ustavno pravo na slobodno preduzetništvo iz člana 83 i ravnopravan položaj na tržištu iz člana 84;

AMG-u je privremenom merom de facto onemogućeno da izdaje dnevne novine Kurir i brojna druga izdanja, čime je povređeno pravo na slobodu medija iz člana 50 Ustava Republike Srbije;

Privremena mera je doneta suprotno zabrani iz člana 4 stav V Zakona o javnom informisanju i medijima, po kome se sloboda javnog informisanja ne sme povređivati i ograničavati zloupotrebom javnih ovlašćenja.

AMG i njenim zaposlenima uskraćena su brojna Ustavom i zakonom zagarantovana prava (pravo na rad, pravo na informisanje, pravo na slobodu govora…).

AMG je 7. 7.2017. uložio žalbu na rešenje o određivanju privremene mere.

Iz navedenog se može utvrditi da Poreska uprava AMG-u nije dostavila nikakvo poresko rešenje, a verovatno ga nije ni donela, te da su neistinite informacije o postojanju nekakvog poreskog duga koje je iznela direktorka Poreske uprave.